تقویم انتخاب واحد ترم تابستان 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

ورودی های 89 و ماقبل 92/4/10
ورودی های  90 و 91 92/4/11
دانشجویان میهمان 92/4/12
انتخاب واحد با تأخیر کلیه دانشجویان 14 و 13  تیر ماه 92
شروع کلاسها   92/4/22
پایان کلاس ها   92/6/07
شروع امتحانات   92/6/09
پایان امتحانات   92/6/15

  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی بوده و ترم تابستان مهلت حذف و اضافه نخواهد داشت.

 

حوزه معاونت آموزشی