معرفی معاون آموزشی  واحد  

 

    نام و نام خانوادگی:  مسلم رستمی

    تحصیلات: دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

    مرتبه علمی: استادیار
    پست الکترونیکی:   kiarash890@yahoo.com

     شماره تماس : 09188364705